TeleRetro

Warunki Świadczenia Usług

1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://www.teleretro.com, zgadzasz się być związanymi tymi warunkami świadczenia usług, wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz regulacjami, i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich miejscowych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, masz zakaz korzystania lub uzyskiwania dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych.

2. Licencja użytkowania

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej TeleRetro wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, i na mocy tej licencji nie wolno Ci:
  1. modyfikować lub kopiować materiałów;
  2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych ani do publicznego wyświetlania (komercyjnych ani niekomercyjnych);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie TeleRetro;
  4. usuwać jakichkolwiek notacji dotyczących praw autorskich lub innych praw własności z materiałów; lub
  5. przenosić materiałów na inną osobę lub "mirrorować" materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Ta licencja zostanie automatycznie zakończona, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać zakończona przez TeleRetro w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po zakończeniu tej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są w formacie elektronicznym, czy drukowanym.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Materiały na stronie TeleRetro są dostarczane na zasadzie "jak jest". TeleRetro nie udziela żadnych gwarancji jawnych lub dorozumianych i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, lub nienaruszenia praw własności intelektualnej lub innych naruszeń praw.
 2. Ponadto, TeleRetro nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach połączonych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku TeleRetro ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności) wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie TeleRetro, nawet jeśli TeleRetro lub upoważniony przedstawiciel TeleRetro został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenia w zakresie dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, te ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej TeleRetro mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. TeleRetro nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie są dokładne, kompletne ani aktualne. TeleRetro może wprowadzać zmiany do materiałów zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jednakże, TeleRetro nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

TeleRetro nie przeglądała wszystkich stron powiązanych z jej stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treści jakiejkolwiek takiej powiązanej strony. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez TeleRetro danej strony. Korzystanie z jakiejkolwiek takiej powiązanej strony odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

TeleRetro może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na bycie związanym bieżącą wersją tych warunków świadczenia usług.

8. Rozwiązanie

 1. Subskrypcje automatycznie odnawiają się na kolejne okresy równe pierwotnemu okresowi, chyba że zostaną zakończone przez subskrybenta. Rozwiązanie może nastąpić albo przez pisemne powiadomienie TeleRetro, albo poprzez opcję samodzielnego rozwiązania w portalu użytkownika. Aby uniknąć automatycznego odnowienia, takie rozwiązanie musi zostać wykonane przed końcem bieżącego okresu subskrypcji.
 2. TeleRetro zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty za opóźnienie płatności na zaległe kwoty. Ta opłata wynosić będzie półtora procent (1,5%) miesięcznie lub maksymalną dozwoloną stawkę zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza.

9. Prawo właściwe

Te warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z jurysdykcją sądów wymienionych poniżej:

Doświadcz lepszej retrospektywy

Stwórz retrospektywę w kilka sekund i przekonaj się sam.