TeleRetro

ข้อตกลงการให้บริการ

1. ข้อตกลง

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่ https://www.teleretro.com ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

2. ใบอนุญาตการใช้

 1. การอนุญาตให้ดาวน์โหลดวัสดุหนึ่งสำเนาชั่วคราว (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) บนเว็บไซต์ TeleRetro เพื่อการชมเฉพาะตัวเท่านั้นโดยไม่ใช่เพื่อการค้า นี่เป็นการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ คุณไม่สามารถ:
  1. แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ;
  2. ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ หรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ (ทั้งที่เป็นการค้าและไม่ใช่การค้า);
  3. พยายามทำการถอดหรือย้อนกลับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ TeleRetro;
  4. ลบข้อหมายลิขสิทธิ์หรือข้อหมายทรัพย์สินที่อื่นใดออกจากวัสดุ; หรือ
  5. โอนวัสดุไปให้บุคคลอื่นหรือ "สำเนา" วัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด
 2. ใบอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อจำกัดใดๆ เหล่านี้ และสามารถถูกยุติโดย TeleRetro ได้ตลอดเวลา เมื่อการชมวัสดุสิ้นสุดลงหรือเมื่อใบอนุญาตนี้ยุติ คุณต้องทำลายวัสดุที่ดาวน์โหลดในความครอบครองของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบที่พิมพ์ออกมา

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. วัสดุบนเว็บไซต์ของ TeleRetro ถูกจัดให้ในรูปแบบ 'ตามสภาพ' เท่านั้น TeleRetro ไม่รับประกันใดๆ จะโดยชัดแจ้งหรือโดยสมมุติ และขอปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยายของการพาณิชย์ คุณภาพที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ
 2. นอกจากนี้ TeleRetro ไม่รับประกันหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือจากการใช้วัสดุบนเว็บไซต์ของตน หรือเกี่ยวกับวัสดุเหล่านั้นหรือบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ TeleRetro หรือซัพพลายเออร์ของตน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้วัสดุบนเว็บไซต์ของ TeleRetro แม้ว่า TeleRetro หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของ TeleRetro จะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้น เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยปริยาย หรือข้อจำกัดของความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลตามหรือเสียหายที่บังเกิดขึ้น ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่ใช้กับคุณ

5. ความแม่นยำของวัสดุ

วัสดุบนเว็บไซต์ของ TeleRetro อาจมีความผิดพลาดทางเทคนิค พิมพ์ผิด หรือข้อผิดพลาดทางภาพถ่าย TeleRetro ไม่รับประกันว่าวัสดุใดๆ ในเว็บไซต์ของตนถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน TeleRetro อาจทำการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม TeleRetro ไม่ให้คำมั่นว่าจะอัปเดตวัสดุ

6. ลิงก์

TeleRetro ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของตนทั้งหมด และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ใดๆ การรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้แสดงถึงการรับรองโดย TeleRetro ของเว็บไซต์นั้น การใช้งานเว็บไซต์ที่ลิงก์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การแก้ไข

TeleRetro อาจปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้สำหรับเว็บไซต์ของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงการให้บริการที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้น

8. การยุติ

 1. การสมัครสมาชิกจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติในระยะเวลาต่อเนื่องเท่ากับระยะเวลาเริ่มต้น เว้นแต่จะยุติโดยผู้สมัครสมาชิก การยุติสามารถดำเนินการได้ผ่านการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง TeleRetro หรือผ่านทางตัวเลือกบริการตนเองในพอร์ทัลผู้ใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการต่ออายุอัตโนมัติ การยุติต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสมัครสมาชิกปัจจุบัน
 2. TeleRetro ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าสำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมนี้จะเป็นร้อยละหนึ่งและครึ่งต่อเดือน (1.5%) หรืออัตราสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกควบคุมและตีความตามเขตอำนาจศาลของศาลที่ระบุด้านล่าง:

สัมผัสประสบการณ์การย้อนมองที่ดีกว่า

สร้างการย้อนมองในไม่กี่วินาที & ลองด้วยตัวคุณเอง