TeleRetro

Điều Khoản Dịch Vụ

1. Điều Khoản

Bằng cách truy cập trang web tại https://www.teleretro.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật địa phương nào có thể áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu chứa đựng trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

2. Giấy Phép Sử Dụng

 1. Được cấp phép tạm thời để tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của TeleRetro cho mục đích xem cá nhân, phi thương mại tạm thời. Đây là việc cấp phép, không phải là sự chuyển nhượng quyền sở hữu, và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. chỉnh sửa hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc cho bất kỳ việc trình bày công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng giải mã hoặc dịch ngược bất kỳ phần mềm nào có trong trang web của TeleRetro;
  4. xóa bỏ bất kỳ chú thích về bản quyền hay quyền sở hữu nào khác từ các tài liệu; hoặc
  5. chuyển giao các tài liệu cho người khác hoặc "phản chiếu" các tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ giới hạn nào trong số này và có thể bị chấm dứt bởi TeleRetro vào bất kỳ lúc nào. Sau khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc sau khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy bỏ bất kỳ tài liệu đã tải về nào trong quyền sở hữu của bạn dù ở định dạng điện tử hoặc in ấn.

3. Từ Chối Trách Nhiệm

 1. Các tài liệu trên trang web của TeleRetro được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng'. TeleRetro không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và vô hiệu tất cả các đảm bảo khác bao gồm, nhưng không giới hạn, đảm bảo ngụ ý về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác.
 2. Thêm vào đó, TeleRetro không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến độ chính xác, kết quả có khả năng xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc không liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào liên kết đến trang web này.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, TeleRetro hoặc các nhà cung cấp của mình không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại cho mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của TeleRetro, ngay cả khi TeleRetro hoặc đại diện được ủy quyền của TeleRetro đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm cho thiệt hại hệ quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ Chính Xác của Tài Liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của TeleRetro có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi chụp ảnh. TeleRetro không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, hoàn chỉnh hoặc hiện thời. TeleRetro có thể thay đổi các tài liệu chứa đựng trên trang web của mình vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, TeleRetro không cam kết cập nhật các tài liệu.

6. Liên Kết

TeleRetro chưa xem xét tất cả các trang web liên kết tới trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự đồng thuận của TeleRetro đối với trang web đó. Việc sử dụng bất kỳ trang web liên kết nào như vậy là rủi ro của người dùng.

7. Sửa Đổi

TeleRetro có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

8. Chấm Dứt

 1. Các gói đăng ký tự động gia hạn cho các kỳ hạn kế tiếp bằng với kỳ hạn ban đầu, trừ khi bị chấm dứt bởi người đăng ký. Việc chấm dứt có thể được thực hiện bằng thông báo văn bản gửi tới TeleRetro hoặc thông qua tùy chọn tự phục vụ trong cổng người dùng. Để tránh gia hạn tự động, việc chấm dứt này phải được thực hiện trước khi kết thúc kỳ hạn đăng ký hiện tại.
 2. TeleRetro có quyền áp đặt một khoản phí trả chậm đối với các khoản nợ quá hạn. Khoản phí này sẽ là một phần rưỡi phần trăm (1,5%) mỗi tháng hoặc mức tối đa cho phép theo luật hiện hành, tùy theo mức nào thấp hơn.

9. Luật Điều Chỉnh

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và diễn giải theo quyền hạn của các tòa án được liệt kê dưới đây:

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.