TeleRetro

Các định dạng và ý tưởng hồi cứu Agile


Các mẫu hồi cứu đẹp, đã được chứng minh, sẵn sàng để bạn bắt đầu

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.