TeleRetro

Four Ls (4Ls) Retrospective

Four Ls Retrospective

Bốn Ls, bao gồm Thích, Học được, Thiếu, và Mong muốn, trình bày một cách tiếp cận có cấu trúc để các nhóm đánh giá các thực hành và trải nghiệm của họ. Định dạng này khuyến khích sự phản ánh toàn diện, đảm bảo rằng các nhóm nhận ra điểm mạnh của mình trong khi cũng xác định các lĩnh vực cần phát triển.

Khi nào chọn Bốn Ls

Buổi hồi tưởng Bốn Ls phù hợp cho các nhóm tìm kiếm một đánh giá rõ ràng và có phương pháp về tiến độ của họ. Nó đặc biệt có lợi vào cuối các mốc quan trọng hoặc dự án, đảm bảo rằng các nhóm đánh giá cao những thành tựu của mình đồng thời thiết lập các mục tiêu rõ ràng cho sự cải thiện trong tương lai.

❤️ Thích

Điều gì làm bạn hài lòng?

Nổi bật các thực hành hoặc khoảnh khắc tích cực ảnh hưởng đến nhóm, ghi nhận những gì đã diễn ra tốt đẹp.

🎓 Học được

Thông tin mới nào bạn học được?

Thảo luận về những hiểu biết và kiến thức đã đạt được, đảm bảo rằng nhóm sẽ mang theo những học hỏi này về sau.

😢 Thiếu

Điều gì còn thiếu hoặc có thể làm tốt hơn?

Xác định các khu vực có thể có những khoảng trống hoặc nơi mà nhóm cảm thấy cần cải thiện.

🙏 Mong muốn

Thay đổi nào bạn thực sự mong muốn?

Bày tỏ những mong muốn và thay đổi mà nhóm tin rằng sẽ nâng cao quy trình làm việc hoặc trải nghiệm tổng thể của họ.


Định dạng hồi tưởng Bốn Ls đảm bảo rằng các nhóm có cái nhìn cân bằng về hiệu suất của họ, vừa ghi nhận thành công vừa cam kết cải tiến liên tục.

Bắt đầu buổi hồi tưởng Four Ls Xem tất cả các mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.