TeleRetro

Chính sách Bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của TeleRetro là tôn trọng quyền riêng tư của bạn liên quan đến bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi, https://www.teleretro.com, và các trang web khác mà chúng tôi sở hữu và điều hành.

Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân khi thực sự cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi thu thập nó bằng các phương tiện công bằng và hợp pháp, với sự hiểu biết và đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi thu thập nó và cách nó sẽ được sử dụng.

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin đã thu thập trong thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn yêu cầu. Dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ sẽ được bảo vệ bằng các phương tiện thương mại chấp nhận được để ngăn chặn mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc chỉnh sửa trái phép.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn công khai hoặc với bên thứ ba, ngoại trừ khi được yêu cầu theo luật định.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang bên ngoài không được điều hành bởi chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung và thực tiễn của các trang này, và không thể chấp nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với chính sách bảo mật của họ.

Bạn có quyền từ chối yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của chúng tôi, với sự hiểu biết rằng chúng tôi có thể không cung cấp được một số dịch vụ mong muốn của bạn.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thực tiễn về quyền riêng tư và thông tin cá nhân của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi.

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.