TeleRetro

Giá


Giá đơn giản cho các đội nhóm ở mọi quy mô

Thử miễn phí, không cần thẻ tín dụng. Hủy bất cứ lúc nào.

Miễn phí Đội nhóm Doanh nghiệp Doanh nghiệp lớn
£ 0
£ 21 /tháng
£ 58 /tháng
Liên hệ chúng tôi
Đội nhóm 1 1 Không giới hạn
Retros 3* Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thăm dò Nhịp Đập 1 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thành viên Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Icebreakers
Điều Khiển Người Hướng Dẫn
Phân Tích Retro
Quản lý Đội Nhóm
Theo Dõi Hành Động
Tích Hợp
Retros Riêng Tư không
Xuất Retros không
Bảng Điều Khiển nhiều đội nhóm không không
Đăng nhập Một Lần không không không
Hỗ Trợ Ưu Tiên không không không

Miễn phí

Hoàn hảo để đánh giá hoặc bắt đầu

Bắt đầu một retro

Đội nhóm

Retros không giới hạn và những hiểu biết sâu sắc cho các đội nhóm đơn

Bắt đầu một retro

Doanh nghiệp

Mở rộng retros của bạn cho nhiều đội nhóm

Bắt đầu một retro

Doanh nghiệp lớn

Giải pháp hoàn chỉnh cho tổ chức của bạn

Liên hệ chúng tôi

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.