TeleRetro

Dễ Như Ăn Bánh Hồi Tưởng

Dễ Như Ăn Bánh

Dễ Như Ăn Bánh là một định dạng hồi tưởng thú vị mang lại niềm vui cho đội của bạn – với bánh ngọt! Đội của bạn sẽ được thử thách để trình bày ý tưởng mới và thiết lập các mục tiêu dài hạn.

🥧 Bánh Khiêm Tốn

Thừa nhận những điều chưa hoàn toàn hiệu quả

🥧 Dễ Như Ăn Bánh

Những điều đã thành công mà đội muốn có thêm

🥧 Bánh Trên Trời

Trình bày một ý tưởng có thể khó khăn

🥰 Bánh Đáng Yêu

Thể hiện sự đánh giá cao đối với ai đó hoặc điều gì đó

Bắt đầu Hồi Tưởng Dễ Như Ăn Bánh Xem tất cả mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.