TeleRetro

Quản lý nhiều đội, Tìm kiếm ghi chú và Bộ chọn Emoji


Cập nhật sản phẩm –

Xem tất cả các cập nhật

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.