TeleRetro

Khám phá xu hướng và khám phá những hiểu biết từ các retrospective trước đây


Cập nhật Sản phẩm – 

Xem tất cả các bản cập nhật

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.